PAP มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แก่สำนักงานสาธารณสุข อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ยกระดับบริการทางการแพทย์แก่ชุมชน

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง แก่สาธารณสุข อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ที่หมดรอบการใช้งาน แต่ยังอยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อกระจายสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลในสังกัดที่ยังขาดแคลน

ซึ่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน จัดเก็บและส่งต่อข้อมูลของคนไข้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำแต่ละตำบล ต้องเป็นหน่วยงานกลางในการลงทะเบียนส่งข้อมูลของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการรับวัคซีนโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อสามารถจัดสรรความต้องการ สู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยมีตัวแทนสาธารณสุข อำเภอบ้านหมี่ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลุมพินี

PAP ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ยกระดับบริการทางการแพทย์แก่ชุมชนเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการของประชาชนในพื้นที่ นับเป็นอีก
หนึ่งพันธกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมาโดยตลอด

Latest News & Event

Loading