YOUR PARTNER for TOTAL SOLUTIONS

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกใน ปี 2515 ภายใต้ชื่อ “โรงงานตั้งหมงเส็ง” โดยเป็นโรงงานทำธุรกิจผลิตรถเด็กเล่น ต่อมาได้ขยายกิจการเพื่อผลิตท่อเหล็กประเภทต่างๆและในปี 2534 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด ได้ก่อกำเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กต่างๆ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด มีการเจริญเติบโตรุดหน้ามาโดยตลอด ในปี 2547 จึงได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น “บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)” เราจึงเป็นผู้นำการผลิตและการจัดจำหน่ายท่อเหล็กในประเทศไทย ทั้งท่อเหล็กงานโครงสร้าง และท่อเหล็กงานระบบโดยมีผลิตภัณฑ์ดังนี้ ท่อเหล็กกลม, ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า, เหล็กรูปตัวซี, ท่อเหล็กดำ, ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี, ท่อเหล็กชุบสังกะสี รวมถึงท่อเหล็กเคลือบ สีรองพื้นกันสนิม ตามขนาดและความยาวที่ต้องการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตท่อเหล็กดำและเหล็กรูปตัวซี รวม 450,000 ตันต่อปีและมีกำลังการผลิตท่อเหล็กชุบสังกะสี 50,000 ตัน ต่อปี

จากประสบการณ์และความชำนาญในการผลิตท่อเหล็กคุณภาพ ด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมระบบควบคุม ระบบ ตรวจสอบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ผลิตจากบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับ การรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขว้าง ทั้งตลาดภายในประเทศ ตลาดในกลุ่มประเทศ AEC และ ตลาดต่างประเทศมากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก
 

ความเป็นมา

 1. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวเลขะพจน์พานิช ภายใต้ชื่อ โรงงานตั้งหมงเส็ง

  2515

  ซึ่งโดยเริ่มแรกโรงงานประกอบธุรกิจด้านการผลิตรถเด็กเล่นเพียงอย่างเดียว และขยายธุรกิจสู่การผลิตท่อจำพวกท่อเฟอร์นิเจอร์ และท่อประเภทต่างๆ ในปี 2524

 2. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

  2524

  ได้ทำการขยายโรงงานสู่ธุรกิจการผลิตท่อจำพวกท่อเฟอร์นิเจอร์และท่อประเภทต่างๆอันเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จเป็นลำดับต่อเนื่องมา

 3. เนื่องจากธุรกิจด้านการผลิตท่อของโรงงานได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง

  2534

  เนื่องจากธุรกิจด้านการผลิตท่อของโรงงานได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง ครอบครัวเลขะพจน์พานิชจึงตัดสินใจ จัดตั้งบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กโดยเฉพาะ

 4. สมาชิกในครอบครัวเลขะพจน์พานิช จัดตั้งบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด

  2546

  สมาชิกในครอบครัวเลขะพจน์พานิช จัดตั้งบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ โฮลดิ้ง โดยเข้าถือหุ้นบางส่วนในบริษัทฯ แทนการถือหุ้นโดยตรง และเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด (“ทาโมเสะ”) จากครอบครัว เลขะพจน์พานิช คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของทุนชำระแล้ว เพื่อดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัทฯ

 5. บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2547

  2547

  มีทุนจดทะเบียน 660 ล้านบาท และออกหุ้นสามัญ 16 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยแบ่งขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน 15,300,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 45 บาท และได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการบริษัทฯ 7 ท่าน จำนวน 700,000 หน่วย บริษัทฯนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

 6. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

  7 เมษายน 2549

  บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 5 บาท ทำให้จำนวน หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 66 ล้านหุ้น เป็น 132 ล้านหุ้น

  บริษัทฯ เปิดดำเนินการโรงงานผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่ ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร คือ โรงงานศูนย์มหาชัย1 และโรงงานศูนย์มหาชัย2 โดยมีกำลังการผลิต100,000 ตันต่อปี และสามารถผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่สุดเพิ่มจาก 8 นิ้ว เป็น 16 นิ้ว

 7. ดำเนินการเปิดสาขาเพิ่มเติม

  2550

  บริษัทฯ เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

 8. ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

  30 กรกฎาคม 2551

  ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากหุ้นละ 5 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 132 ล้านหุ้น เป็น 660 ล้านหุ้น ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 21,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนร้อยละ 3.18 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

 9. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

  9 ธันวาคม 2552

  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติการซื้อที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร แทนการเช่า

 10. บริษัทฯเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

  8 มีนาคม 2553

  โดยจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ทั้งหมดซึ่งจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวน 1,450,700 หุ้น ซื้อคืนในราคาเฉลี่ย 0.93 บาทต่อหุ้น และจำหน่ายคืนในราคาเฉลี่ย 1.63 บาทต่อหุ้น

 11. เปิดดำเนินการโรงงานศูนย์มหาชัย 3 โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 150,000 ตันต่อปี

  2557

  ส่งผลให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหมุนเวียนเร็วเพิ่มมากขึ้น ในปีเดียวกันห้องปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบ ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือได้ว่าการดำเนินการด้านระบบคุณภาพในกิจกรรมทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบของบริษัทฯ เป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้

 12. บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 Environmental Management System Use

  2558

  หรือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากสถาบันรับรองมาตรฐาน TUV NORD (Thailand) Ltd. บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 Environmental Management System Use หรือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากสถาบันรับรองมาตรฐาน TUV NORD (Thailand) Ltd.

 13. บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ชื่อการค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ ASTM A53Sch40 และ สำหรับผลิตภัณฑ์ ASTM A795 Sch10

  2560

  ผลิตภัณฑ์ ASTM A795 Sch10 โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM และใช้เป็นท่อส่งน้ำในระบบดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณค่าของแบรนด์ และสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นในท้องตลาด

 14. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL 852 – Metallic Sprinkler Pipe For Fire Protection Service จาก Underwriters Laboratories Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

  2561

  นับได้ว่าท่อ และ เป็นผลิตภัณฑ์ท่อส่งน้ำในระบบดับเพลิงผลิตภัณฑ์เดียวของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง Double Guarantee จากสถาบันรับรองมาตรฐานสากลที่มีชื่อเสียงถึง 2 สถาบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ชื่อการค้า ซึ่งเป็นชุดท่อสวมและข้อต่อสำหรับการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะลึกด้วยคลื่นเสียง โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ คิดค้นและผลิตขึ้นมาเอง เพื่อรองรับการก่อสร้าง เมกะโปรเจกต์ต่างๆของประเทศ ซึ่งช่วยทดแทนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

 15. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT)

  2562

  จากบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ทั้งนี้บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

วิสัยทัศน์

Your partner for total solutions

เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม ผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกมิติ   
เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเคียงข้างกัน

พันธกิจ

1

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการที่ทันสมัย เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

 
2

พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้า

 
3

ดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล มีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย สังคมและสิ่งแวดล้อม

 
4

ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยการตลาดและนวัตกรรม

 

คุณค่า

C : Customer Experiences

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าการสร้างประสบการณ์เชิงบวกและความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผ่านการมีผลิตภัณฑ์/สินค้า การบริการ ตลอดจนการทำงานที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน

H : Honesty & Integrity

ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม การมีความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรมทั้งต่อตนเอง ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ จากบุคคลทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

A : Accountability & Reliability

มีจิตสำนึกรับผิดชอบ และเชื่อถือได้ การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

N : Networking & Collaboration

เครือข่ายและความร่วมมือ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อก่อให้เกิดเครือข่าย ความร่วมมือทางธุรกิจ และความผูกพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร

G : Growth & Development

มีการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ ทั้งในด้านของกระบวนการคิด ทักษะการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดการเติบโตก้าวหน้าในการทำงาน สินค้า บริการ และนวัตกรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

E : Excellence with Passion

มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การมีความรู้สึกร่วมว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและเป็นเจ้าของในงานที่ทำ มุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จที่เป็นเลิศในการทำงาน สินค้า และการบริการ

โครงสร้างองค์กร

การกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ

ผู้บริหาร

Loading