บริการของเรา

 

การบริการ

บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการ ตามความต้องการของลูกค้า โดยเป็นการพัฒนาระบบการก่อสร้างมิติใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน คุณภาพ ความสวยงาม ความรวดเร็ว และความสะดวก ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มคุณค่างานโครงสร้าง ให้กับลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การแปรรูปเหล็ก (Steel Fabrication)

1

ตัดตามความยาว

- ลดปริมาณเศษท่อเหล็กจากการตัดหน้างาน
- ประหยัด
- เพิ่มคุณภาพการตัดท่อ ไม่มีครีบ เชื่อมง่าย

2

ตัดตาม Profile

- ตัดท่อได้คุณภาพตาม Design ทำให้เชื่อมง่าย รอยเชื่อมสวย ไม่หนา
- ประหยัดเวลา

3

การเจาะ

- ลดระยะเวลาของหน้างาน โดยเฉพาะหากมีจำนวนรูที่ต้องเจาะมาก

4

การดัดโค้ง

- สามารถดัดโค้ง ได้ตามแบบ ตาม Design อย่างเที่ยงตรง

Loading