มาตรฐานของเรา

PAP ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน ควบคุมการผลิตและตรวจสอบโดย วิศวกรผู้ชำนาญการ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการผลิต

1

ISO 9001 : 2015

มาตรฐานระบบคุณภาพ

2

ISO 14001 : 2015

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

3

BS OHSAS 18001
TIS 18001

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4

ISO 17025 : 2017

มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ

5

มาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

ความสามารถด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

6

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับ 3 : ระบบสีเขียว

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเรา

PAP ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน ควบคุมการผลิตและตรวจสอบโดย วิศวกรผู้ชำนาญการ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการผลิต

1

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจาก JQA ประเทศญี่ปุ่น

Japan Quality Assurance Organization (JQA)

2

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท Automatic fire sprinkler Pipe

FM Global สหรัฐอเมริกา

3

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท Metallic Sprinkler Pipe

Underwriters Laboratories Inc. สหรัฐอเมริกา

4

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจากประเทศสิงคโปร์

TUV SUD PSB สิงคโปร์

5

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับ (มอก.บังคับ)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

6

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7

การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MiT)

การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ภายใต้สัญลักษณ์ Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สมอ.)

Loading