ราคาหลักทรัพย์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
(662) 679-9000
(662) 679-9075-76
ir.dep@pacificpipe.co.th

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศสำคัญ
2021-03-22 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ และให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า Read More
2021-02-19 แต่งตั้งประธานกรรมการ Read More
2021-02-19 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล Read More
2021-02-10 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 Read More
2020-10-30 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ Read More
2020-05-11 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ Read More
2020-04-24 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น Read More
2020-04-01 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุม ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Read More
2020-03-16 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ และให้ สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า Read More
2020-03-13 แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) Read More
2020-02-19 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล Read More
2020-02-17 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 Read More
2020-01-29 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท Read More

การกำกับดูแลกิจการ

ฉบับเต็ม Read More

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น Read More

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม Read More

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Read More

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส Read More

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ Read More

คณะกรรมการบริษัทฯ Read More

คณะกรรมการตรวจสอบ Read More

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล Read More

คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง Read More

กรรมการ

ผู้บริหาร

ข้อมูลทางการเงิน

  2563 2562 2561
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 7,299.54 9,148.42 9,694.62
กำไรก่อน ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าใช้จ่ายทางการเงิน, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นและ รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (EBITDA) 429.56 281.55 305.02
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 203.01 71.52 93.99
งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 4,540.48 4,390.37 4,914.76
หนี้สินรวม 2,049.80 1,931.42 2,494.28
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,490.68 2,458.94 2,420.48
หุ้น หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น) 660.00 660.00 660.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ( บาท ) 3.77 3.73 3.67
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.31 0.52 0.12
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.27 0.05
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 58.06 51.92 41.67
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท) 3.66 2.22 3.42
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 2.75 0.77 0.95
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 8.15 2.91 3.88
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 4.47 1.63 1.91
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.82 0.79 1.03
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 4.77 6.86 8.18
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 7.67 2.63 3.15

หมายเหตุ : กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) คำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน

ไตรมาส 1/2563 Read More

ไตรมาส 2/2563 Read More

ไตรมาส 3/2563 Read More

งบประจำปี Read More

ไตรมาส 1/2562 Read More

ไตรมาส 2/2562 Read More

ไตรมาส 3/2562 Read More

งบประจำปี Read More

ไตรมาส 1/2561 Read More

ไตรมาส 2/2561 Read More

ไตรมาส 3/2561 Read More

งบประจำปี Read More

ไตรมาส 1/2560 Read More

ไตรมาส 2/2560 Read More

ไตรมาส 3/2560 Read More

งบประจำปี Read More

ไตรมาส 1/2559 Read More

ไตรมาส 2/2559 Read More

ไตรมาส 3/2559 Read More

งบประจำปี Read More

ไตรมาส 1/2558 Read More

ไตรมาส 2/2558 Read More

ไตรมาส 3/2558 Read More

งบประจำปี Read More

ไตรมาส 1/2557 Read More

ไตรมาส 2/2557 Read More

ไตรมาส 3/2557 Read More

งบประจำปี Read More

ไตรมาส 1/2556 Read More

ไตรมาส 2/2556 Read More

ไตรมาส 3/2556 Read More

งบประจำปี Read More

คำอธิบายวิเคราะห์ (MD&A)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2563 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2563 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2563 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2562 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2562 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2562 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2562 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2561 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2561 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2560 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2560 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2560 Read More

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจาปี 2560 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2559 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2559 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2559 Read More

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจาปี 2559 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2558 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2558 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2558 Read More

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจาปี 2558 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2557 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2557 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2557 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2556 Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2556 Read More

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
05 เม.ย. 64 - 22 เม.ย. 64
4.30 4.52 4.06 4.44 30,995,050
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
08 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 64
3.98 4.32 3.82 4.32 14,808,890
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
10 พฤษภาคม 2564 4.94 4.96 4.90 4.92 1,929,340
7 พฤษภาคม 2564 4.90 4.92 4.84 4.88 920,740
6 พฤษภาคม 2564 4.76 4.92 4.74 4.88 663,100
5 พฤษภาคม 2564 4.80 4.82 4.70 4.70 678,230
30 เมษายน 2564 4.80 4.82 4.76 4.82 661,520
29 เมษายน 2564 4.88 4.88 4.78 4.82 437,600
28 เมษายน 2564 4.94 4.94 4.74 4.82 940,760
27 เมษายน 2564 5.10 5.30 4.50 4.74 6,951,100
26 เมษายน 2564 4.50 5.00 4.50 4.98 11,214,210
23 เมษายน 2564 4.48 4.66 4.44 4.50 1,126,810
22 เมษายน 2564 4.50 4.50 4.42 4.44 751,370
21 เมษายน 2564 4.28 4.52 4.28 4.44 1,168,670
20 เมษายน 2564 4.26 4.30 4.26 4.30 122,610
19 เมษายน 2564 4.30 4.30 4.24 4.28 147,600
16 เมษายน 2564 4.20 4.24 4.14 4.24 349,730
12 เมษายน 2564 4.36 4.36 4.06 4.20 474,920
9 เมษายน 2564 4.32 4.36 4.30 4.32 700,700
8 เมษายน 2564 4.24 4.32 4.24 4.30 513,810
7 เมษายน 2564 4.26 4.30 4.24 4.26 438,000
5 เมษายน 2564 4.30 4.32 4.22 4.30 804,230

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด/1
กลุ่มเลขะพจน์พานิช/2
257,762,500
229,560,000
39.05%
34.78%
2. น.ส.สิรี คูวุฒยากร 25,500,000 3.86%
3. นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์ 15,550,000 2.36%
4. นายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ 4,373,200 0.66%
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,363,800 0.66%
6. น.ส.สุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ 3,587,100 0.54%
7. น.ส.วิริยา อัมพรนภากุล 3,400,000 0.52%
8. นางสุตราพร จิตรสกุล 3,360,000 0.51%
9. MR. Peter Eric Dennis 3,310,600 0.50%
10. นายเอกณัฐ์ กิตติพิทยา 3,192,900 0.48%

หมายเหตุ :

1. บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง มีผู้ถือหุ้นจำนวน 14 ราย ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 1)

2. การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช มีรายละเอียดปรากฎอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 2)

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79%
2. น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79%
3. น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67%
4. นาย คณิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67%
5. นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิช 19,500,000 2.95%
6. น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิช 19,000,000 2.88%
7. น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิช 19,000,000 2.88%
8. น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิช 19,000,000 2.88%
9. นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิช 17,822,500 2.70%
10. นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70%
11. นาย สมชัย เลขะพจน์พานิช 10,187,500 1.54%
12. นาย วิชัย เลขะพจน์พานิช 8,737,500 1.32%
13. นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช - 0.00%
14. นาง ปราณี คูวุฒยากร - 0.00%
รวมสัดส่วนการถือหุ้นใน PAP ร้อยละ 34.78%

หมายเหตุ : รายชื่อในลำดับที่ 1 - 12 เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฎอยู่ในตารางที่ 2

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79%
2. น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79%
3. น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67%
4. นาย คณิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67%
5. นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิช 19,500,000 2.95%
6. น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิช 19,000,000 2.88%
7. น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิช 19,000,000 2.88%
8. น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิช 19,000,000 2.88%
9. นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิช 17,822,500 2.70%
10. นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70%
11. นาย สมชัย เลขะพจน์พานิช 10,187,500 1.54%
12. นาย วิชัย เลขะพจน์พานิช 8,737,500 1.32%
รวมสัดส่วนการถือหุ้นใน PAP ร้อยละ 34.78%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยมีการกำหนดนโยบายที่จะจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว

สรุปการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ :

: 2004 - 2005 จำนวนหุ้น 65,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

: 2006 - 2007 จำนวนหุ้น 132,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

: 2008 - ปัจจุบัน จำนวนหุ้น 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการประชุม

แนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท / ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการใช้ QR Code / QR Code สำหรับ รายงานประจำปี

แผนที่ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ฉบับเต็ม

หนังสือเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และ แผนที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์

มาตรการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำปี 2562

งบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2562

หลักการสรรหากรรมการและรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อมูลและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563

นิยามและรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการใช้ QR Code

แผนที่ โรงแรมเอทัส ลุมพินี

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

จดหมายเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2562

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของการรับโอนกิจการ

นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่ โรงแรมเอทัส ลุมพินี

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หลักการสรรหากรรมการและรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อมูลและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

นิยามและรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ขั้นตอนการใช้ QR Code

แผนที่โรงแรมเอทัส ลุมพินี

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ข้อมูล และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ตารางเปรียบเทียบแก้ไขข้อบังคับ

ตารางเปรียบเทียบแก้ไขวัตถุประสงค์

นิยาม และรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ข้อมูล และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

นิยาม และรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

 

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานปี 2562

1

จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

 

2

กำหนดการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

 

3

แบบตอบรับโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

 

4

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

 

กิจกรรมที่ผ่านมา

ข้อมูลการนำเสนอ

Webcast

22-03-2564 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ทางเว็บไซต์

19-02-2564 : แต่งตั้งประธานกรรมการ

19-02-2564 : การกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

10-02-2564 : แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

30-10-2563 : ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

11-05-2563 : การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

24-04-2563 : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

01-04-2563 : แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

16-03-2563 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ และให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

13-03-2563 : แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

19-02-2563 : การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

17-02-2563 : แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

29-01-2563 : ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

04-12-2562 : การจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย

02-12-2562 : รายงานความคืบหน้าการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด

13-11-2562 : แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนท่านเดิมที่เกษียณอายุการทำงาน

13-11-2562 : แจ้งกรรมการลาออก

13-11-2562 : แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหาร

16-09-2562 : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

15-08-2562 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ และให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

15-08-2562 : สารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการเช่าพื้นที่สำนักงาน (เพิ่มอัตราค่าเช่า/ตารางเมตร/เดือน)

13-08-2562 : สารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการเช่าพื้นที่สำนักงาน

01-08-2562 : การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมด จาก บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (เพิ่มเติม)

31-07-2562 : การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมด จาก บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด

10-05-2562 : แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทฯและแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัทฯ

09-05-2562 : การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

08-05-2562 : แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ

25-04-2562 : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

23-04-2562 : แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

17-04-2562 : การแจ้งลาออกจากตำแหน่งของกรรมการอิสระ

14-03-2562 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

22-02-2562 : การแจ้งลาออกจากตำแหน่งของกรรมการอิสระ

22-02-2562 : การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

12-11-2561 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3

29-10-2561 : ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

08-08-2561 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2

11-05-2561 : การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

08-05-2561 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 1

08-05-2561 : งบการเงินไตรมาส 1-2561

20-03-2561 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์และให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม

27-04-2561 : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

22-02-2561 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

22-02-2561 : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

22-01-2561 : แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (แก้ไขข้อความจาก 10-11-2560)

19-01-2561 : แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ

11-08-60 : แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

11-08-60 : สารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน

07-07-60 : แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

26-05-6 : แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการ

17-05-6 : แจ้งแต่งตั้งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

11-05-60 : แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย

04-05-60 : การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

20-04-60 : แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

15-03-60 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

11-08-59 : แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

11-08-59 : สารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน

07-07-59 : แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

26-05-59 : แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการ

17-05-59 : แจ้งแต่งตั้งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

11-05-59 : แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย

04-05-59 : การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

20-04-59 : แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

15-03-59 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

Loading