แรงงานสัมพันธ์

แรงงานสัมพันธ์กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เริ่มต้นเกี่ยวข้องกันนับจาก วันแรกที่เริ่มงานจนกระทั่งลาออกจากงาน ยกตัวอย่าง เช่น
การทำสัญญาจ้างงาน การมอบหมายงาน การจัดสวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือนประจำปี
การทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน และกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

 

1. การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

จะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมหลักคือการปฏิบัติงาน โดยให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงาน ซึ่งหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน กิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์อาจประสบปัญหาในการไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงาน ดังนั้นหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบกิจกรรม ซึ่งนอกจากจะตอบสนองความต้องการแล้วยังส่งผลต่อความรู้สึกอยากเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ผลที่ได้รับจากกิจกรรมนอกจากการพัฒนาบุคลากรตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่คาดหวังแล้ว พนักงานต่างได้ร่วมทำกิจกรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับองค์กร ให้มีความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคง

2. การสื่อสาร

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างพนักงานกับองค์กร เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระเดียวกัน ดังนั้นจึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมพนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง ได้แก่ Morning Talk , Intranet , บอร์ดประชาสัมพันธ์ , E-mail , E-Smart ISO เป็นต้น

บริหารอาชีพ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีกระบวนการวางแผน และกำหนดแนวทางเพื่อดึงศักยภาพให้ถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติงานหลักและส่งเสริมให้เกิดการเติบโตในสายอาชีพอย่างเหมาะสม

 1. ความก้าวหน้าตามสายอาชีพ
  จัดให้มีการวางแผนความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามตำแหน่งงาน โดยพิจารณาจากความยาก - ง่ายของงาน รวมถึงการแบ่งระดับทักษะในแต่ละตำแหน่งงานและนำไปใช้ในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
 2. การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
  หลังจากพนักงานผ่านระบบการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ เหมาะสมตามตำแหน่งแล้ว บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทุกระดับ ถึงแม้บริษัทฯ จะประกอบด้วยพนักงานตั้งแต่ระดับ Worker ขึ้นไปก็ตาม โดยจัดให้มีการสอบทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 3. การวางแผนทดแทนตำแหน่ง
  การวางแผนทดแทนตำแหน่งงานที่ต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งเป็นการยากที่จะสรรหาในตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงมีการวางแผนทดแทนตำแหน่งดังกล่าว โดยการพิจารณาบุคลากร เข้าสู่กระบวนการพัฒนา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมหรือศักยภาพเพียงพอต่อการทดแทนตำแหน่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าหากตำแหน่งที่สำคัญว่างลง จะสามารถมีการทดแทนอย่างเหมาะสม และสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. กลยุทธ์การบริหารความเปลี่ยนแปลง
  การบริหารการเปลี่ยนแปลง จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีการจัดทำควบคู่กับการบริหารคนเก่ง (Talent Management) เนื่องจากพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายคนเก่งในองค์กร กลุ่มเป้าหมายจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนเครื่องมือ หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม การพัฒนาทีมงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน: Process engineer
จำนวน: 2 อัตรา
เพศ: ชาย
คุณสมบัติ:
- ปริญญาตรี GPA. 2.75 ขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งงาน: Planning engineer
จำนวน: 2 อัตรา
เพศ: ชาย / หญิง
คุณสมบัติ:
- ปริญญาตรี GPA. 2.75 ขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งงาน: Civil engineer
จำนวน: 4 อัตรา
เพศ: ชาย
คุณสมบัติ:
- ปริญญาตรี GPA. 2.75 ขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุรุศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
- มีความรู้ทางด้านงานถอดแบบโครงสร้าง
Loading