ร่วมงานกับเรา

  Prapadang Factory, Prasamutjedee, Samutprakarn, Thailand 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- กำหนดรายการสินค้าและ Forecast สินค้าร่วมกับทางฝ่ายขาย
- กำหนดปริมาณการสั่งผลิตสินค้า และปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- บริหารจัดการรูปแบบและพัฒนาวิธีการสั่งซื้อ/การนำวัตถุดิบเข้าให้สอดคล้องกับแผนผลิต 
- พัฒนาวิธีการสั่งผลิตสินค้า  และการสื่อสารข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- ติดตามและควบคุมปริมาณ Dead Stock และสินค้าหมุนเวียนช้าพร้อมนำเสนอวิธีการแก้ไข
- ออกแบบรายงานข้อมูลสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์วางแผนการกระจายสินค้าในแต่ละเขตได้อย่างเป็นระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
- มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิต หรือ Supply Chain ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม ERP
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการบริหาร Stock ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- หากมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Lumpini Tower, Sathorn, Bangkok, Thailand 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- วางแผนพัฒนาและดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ช่องทางการตลาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
- สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานเชิงบวกกับคู่ค้า สื่อสารทางการตลาดไปยังช่องทางการขายต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
- ทำงานร่วมกับกับ Product Manager และฝ่ายงานต่างๆ เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดและแคมเปญที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดูแล
- ริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มการเติบโตของยอดขาย
- สร้างประสบการณ์และให้ความรู้แก่ลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทผ่านช่องทางการขาย

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านช่องทางการตลาด การพัฒนาธุรกิจ หรือการขายในอุตสาหกรรมก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถเป็นผู้นำทีมและขับเคลื่อนการดำเนินงานได้
- มีความคิดริเริ่มและยืดหยุ่น
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือ และทำงานเป็นทีม
  Prapadang Factory, Prasamutjedee, Samutprakarn, Thailand

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- วางนโยบาย แผนงาน และบริหารงานด้านงานบริการด้านเอกสาร งานบริการยานพาหนะ งานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์
อุปกรณ์สำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ตลอดจนดูแลทรัพย์สินสำนักงานและอื่นๆ
ให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งวางแผนบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- วางแผนและกำหนดเป้าหมายของ BU ร่วมกับ Head of General Affairs
- ติดตาม ควบคุมการทำงานของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบรายการทรัพย์สินสำนักงาน และค่าใช้จ่ายสำนักงาน
- พิจารณา ควบคุม งบประมาณโครงการต่างๆ และอนุมัติงบประมาณตามขอบเขตที่กำหนด
- ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทำงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะและประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านการบริหารงานด้านงานธุรการ
เช่น งานประชาสัมพันธ์,งานบริการ,งานรับส่งเอกสารและพัสดุ เป็นต้น
- มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทนต่อแรงกดดันได้
- มีความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดริเริ่มในงานบริการ และงานเอกสาร
- มีความรู้ด้านกฎหมายโรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการเจราจาต่อรอง  และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี
- มีทักษะควบคุม บริหารงาน Outsource  และบริหารสัญญาได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้งาน Microsoft office และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- *มีรถยนต์ส่วนตัว* สามารถเดินทางระหว่างศูนย์/สาขาได้ (กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปทุมธานี)
  Prapadang Factory, Prasamutjedee, Samutprakarn, Thailand

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารบุคลากร และอื่นๆ เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถดำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายองค์กร รวมทั้งสร้างระบบพัฒนาฝึกอบรม
โดยมีการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ Media ให้เป็นรูปธรรม

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD 3 ปีขึ้นไป 
- มีความรู้ และความเข้าใจในการพัฒนาบุคคลากร และการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างดี
- มีความรู้ และทักษะในการวางแผนกลยุทธ์
- มีทักษะทางด้านการใช้ computer (Microsoft Office)
- มีทักษะในการวางแผน การจัดการ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
- มีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญของงาน และการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- ดูและระบบ SAP (MM, FI/CO)
- ควบคุมและจัดการบริหารงานโครงการตาม ขั้นตอนการบริหารงานโครงการ
- สนับสนุน/แก้ไขปัญหา/ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานของระบบ ERP
- ควบคุมจัดการคำร้องขอและการเปลี่ยนแปลง (Change request) ของระบบERP
- ทดสอบระบบตามกลยุทธ์ BCP
- กำหนด ควบคุม นโนบายและขั้นตอนปฏิบัติงาน
- จัดการและควบคุมการเข้าใช้งานระบบ ERP ให้เป็นไปตาม Audit Application control
 
คุณสมบัติ (Job Qualification)
- วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาบัญชีการเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สำหรับนักศึกษาจบใหม่ (หากเคยผ่านการเรียนหลักสูตร Enterprise Information Systems ด้าน SAP ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์การทำงานด้าน SAP 3-5 ปี
- มีความรู้ใน SAP Module MM, SD, FI/CO
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจ หรือองค์กร
- สร้าง Dashboards และรายงาน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท
- Maintain ระบบ Power BI
- แก้ไขปัญหา BI Dashboards ที่เกิดขึ้น
- สนับสนุน และให้คำปรึกษาแต่ละทีม ในการใช้งาน Dashboard
 
คุณสมบัติ (Job Qualification)
- ปริญญาตรีสาขา คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการทำ Database Implementation.
- มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Power BI
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- สนับสนุนระบบงานหลักองค์กร กำหนดรูปแบบแผนงานย่อยเพื่อสนับสนุน เป้าหมายกลยุทธ์องค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาเพื่อความถูกต้องของระบบงานให้แก่ผู้ใช้งานระบบ สามารถนำผู้ใช้งานในองค์กรร่วมกับและหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (Consultant)
- สามารถเชื่อมโยงระบบงานองค์กรทั้งระบบ (Big Picture of Core Business and Integration Process) เพื่อให้เข้ากันได้กับระบบงานองค์กรหรือ Business Process  ได้
- ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการร่วมพัฒนาและวิธีการพัฒนาระบบเพื่อให้ส้อดคล้องตามธุรกิจขององค์กร (Customization function by Business Requirment) 
- ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการทดสอบระบบทุกขั้นตอน ก่อนการ Deployment งานระบบจริง
- สามารถใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาคลังข้อมูล Data Warehouse, Data Modeler เพื่อที่สามารถ Implements งานระบบใหม่ๆ ได้ในลักษณะ Project Implements ได้
- สามารถปฎิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในงานด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้ง Module and Project Implements ได้
- สำรวจและจัดทำแผนงานรองรับการขยายตัวของผู้ใช้งาน ทั้งในส่วนของ Software license
- กำหนดสิทธิการใช้งาน และเข้าถึงสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ตามผังงานระบบ

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- ปริญญาตรีสาขา คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานระบบอย่างน้อย 1 ปี ในด้านการใช้งาน ERP, SCM, 
- มีประสบการณ์ Implements SAP HANA Studio การออกแบบ Data Modeler และการนำเข้าข้อมูลแบบ Data Service ETL
- มีประสบการณ์ออกแบบระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 3-5 ปี
- ผ่านงานเขียนโปรแกรมภาษา Python ,SQL , POWERBI ,หรือ BI Tools อื่นๆ เป็นอย่างน้อย 3 ปี
- ใช้เครื่องมือเช่น SSIS, Power Query ,มีประสปการณ์การทำ  SAP Hana, SQL, QUERY, Data Mart
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- วิเคราะห์ Business Requirement เพื่อทำเป็น Technical Requirement และประเมินผลกระทบ
- ทำการวิเคราะห์ ออกแบบและวางระบบงานให้สอดคล้อง เพื่อแก้ปัญหาของธุรกิจ
- เสนอแนวทางพัฒนาโครงการ และมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้นำเสนอโครงการจากภายนอก
- จัดทำเอกสาร Technical Requirement และสื่อสารให้กับทีมพัฒนาระบบ
- สนับสนุนงานโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนการบริหารงานโครงการ
- ควบคุมและจัดการคู่มือในการพัฒนาระบบโปรแกรม
- วางแผนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และจัดการตรวจสอบระบบ
- จัดการทดสอบระบบกรณีฉุกเฉิน

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการทำ System Analyst, ออกแบบ Application Program ,ระบบฐานข้อมูล MS SQL
- มีความรู้และประสบการณ์ในโปรแกรมภาษา C+ .Net Python PHP  API Interface REST,SOAP และ SQL Databe เป็นอย่างน้อย 3-5 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- พัฒนาโครงการและสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมธุรกิจหลังเสร็จสิ้นโครงการ (Service Desk)
- จัดการโครงการทางด้านระบบเครือข่าย
- จัดการ ออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
- ตรวจสอบความปลอดภัยภายในเครือข่ายและระบบเครือข่ายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- รายงานผลการผลปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ในการทำระบบอย่างน้อย 2-3 ปีดังนี้
- การจัดการระบบเครือข่าย Internet WAN, Private-Link MPLS, LAN, W-LAN, VPN, VxLAN, VNET(Azure) ภายในและระหว่างศูนย์
- ระบบเครือข่ายผลิตภัณฑ์ Cisco, Aruba, Juniper เป็นอย่างน้อย
- สามารถ Config Core switch swith Layer2,3
- การใช้เครืองมือการตรวจสอบความปลอดภัย
       • Network Cyber, Endpoint Security, IoT Security, Firewall Security
       • Network Access Control (NAC), Security Information and Event Management (SIEM)
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- วางแผนปฎิบัติการขายเพื่อให้บรรลุเป้าที่กำหนดไว้​​
- นำเสนอและแสดงให้เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้แก่ลูกค้ากลุ่ม Industrial และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
- เปิดตลาดสินค้าประเภท MTO /เพิ่มยอดขายสินค้าประเภท STD
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อบริการลูกค้าในด้านต่างๆ
- ดูแล ให้คำแนะนำแก้ปัญหา ให้แก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
- เข้าพบ&บริหารรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ Account ที่ได้รับมอบหมายดูแลเพื่อสร้าง Long term Partnership​ และติดตาม Pipeline
- วางแผน Logistics กับลูกค้า ดูสต็อคลูกค้า

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสินค้าโรงงานเบื้องต้น
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพเช่น tqm /iso./Kanban card
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- นำเสนอ/ส่งเสริม สินค้ากับลูกค้าปัจจุบัน และอนาคต
- สร้าง พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับลูกค้าในเชิงบวก
- ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และดำเนินการตามช่องทางที่่มีศักยภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
- วิเคราะห์ศักยภาพของตลาดที่ไดรับมอบหมาย ติดตามยอดขาย และรายงานสถานะ (รายงานในที่ประชุมต่อผู้บริหาร)
- ประสานงานกับสมาชิก และแผนกอื่น ๆ เช่น Sales Admin และแผนกที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามข่าวสารและสถานการณ์ของคู่แข่ง เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มอุตสาหกรรม มาประยุกต์ใช้

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานขาย/การตลาดกับ Dealer อย่างน้อย 2 ปี
- มีทักษะการนำเสนอ การขาย การเจรจาต่อรองที่ดี
- มีความรู้ ความเข้าใจ ความต้องการของลูกค้า และการทำสรุปรายงานการขายได้
- มีรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- ทักษะการใช้งาน MS office: world, excel, powerpoint
- มีบุคลิกภาพที่ดี และมี Service mind
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- จัดทำข้อกำหนดสินค้า และบริการในโครงการก่อสร้าง
- ร่วมกำหนด TOR กับลูกค้ารายสำคัญ
- อัพเดทแนวโน้มตลาด เทคโนโลยี เทรน ในงานก่อสร้าง
- สร้าง Business Partner กับกลุ่มลูกค้า และสร้าง Long term relationship

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ การวาง AVL  กลุ่มงานก่อสร้าง และงานระบบสาธารณูประโภค
- มีความสามารถในการจัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR)
- มีประสบการณ์ในการควบคุม ตรวจสอบ งานโครงสร้างขนาดใหญ่
- มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ออกแบบภาครัฐ และเอกชน
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- ถอดแบบ-ประเมิณราคา ทำ BOQ งานโครงสร้าง และงานระบบ
- เขียนแบบประกอบการเสนอราคา
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าหน่วยก่อสร้าง และฝ่ายผลิตของบริษัท
- วางแผน ควบคุม และพัฒนางาน Steel solution และสนับสนุนงานขาย

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวโยธา / เครื่องกล
- มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ในงานถอดแบบ และประเมินราคางานก่อสร้าง หรือ งานระบบดับเพลิง​
- สามารถจัดทำ BOQ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
- สามารถออกแบบงานโครงสร้างเหล็ก หรือระบบดับเพลิงได้
- สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้อย่างดี
- ผ่านหลักสูตรบริหารต้นทุนงานก่อสร้าง (จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)​

แรงงานสัมพันธ์

แรงงานสัมพันธ์กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เริ่มต้นเกี่ยวข้องกันนับจาก วันแรกที่เริ่มงานจนกระทั่งลาออกจากงาน ยกตัวอย่าง เช่น
การทำสัญญาจ้างงาน การมอบหมายงาน การจัดสวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือนประจำปี
การทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน และกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

 

1. การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

จะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมหลักคือการปฏิบัติงาน โดยให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงาน ซึ่งหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน กิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์อาจประสบปัญหาในการไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงาน ดังนั้นหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบกิจกรรม ซึ่งนอกจากจะตอบสนองความต้องการแล้วยังส่งผลต่อความรู้สึกอยากเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ผลที่ได้รับจากกิจกรรมนอกจากการพัฒนาบุคลากรตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่คาดหวังแล้ว พนักงานต่างได้ร่วมทำกิจกรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับองค์กร ให้มีความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคง

2. การสื่อสาร

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างพนักงานกับองค์กร เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระเดียวกัน ดังนั้นจึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมพนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง ได้แก่ Morning Talk , Intranet , บอร์ดประชาสัมพันธ์ , E-mail , E-Smart ISO เป็นต้น

บริหารอาชีพ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีกระบวนการวางแผน และกำหนดแนวทางเพื่อดึงศักยภาพให้ถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติงานหลักและส่งเสริมให้เกิดการเติบโตในสายอาชีพอย่างเหมาะสม

 1. ความก้าวหน้าตามสายอาชีพ
  จัดให้มีการวางแผนความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามตำแหน่งงาน โดยพิจารณาจากความยาก - ง่ายของงาน รวมถึงการแบ่งระดับทักษะในแต่ละตำแหน่งงานและนำไปใช้ในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
 2. การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
  หลังจากพนักงานผ่านระบบการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ เหมาะสมตามตำแหน่งแล้ว บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทุกระดับ ถึงแม้บริษัทฯ จะประกอบด้วยพนักงานตั้งแต่ระดับ Worker ขึ้นไปก็ตาม โดยจัดให้มีการสอบทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 3. การวางแผนทดแทนตำแหน่ง
  การวางแผนทดแทนตำแหน่งงานที่ต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งเป็นการยากที่จะสรรหาในตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงมีการวางแผนทดแทนตำแหน่งดังกล่าว โดยการพิจารณาบุคลากร เข้าสู่กระบวนการพัฒนา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมหรือศักยภาพเพียงพอต่อการทดแทนตำแหน่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าหากตำแหน่งที่สำคัญว่างลง จะสามารถมีการทดแทนอย่างเหมาะสม และสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. กลยุทธ์การบริหารความเปลี่ยนแปลง
  การบริหารการเปลี่ยนแปลง จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีการจัดทำควบคู่กับการบริหารคนเก่ง (Talent Management) เนื่องจากพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายคนเก่งในองค์กร กลุ่มเป้าหมายจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนเครื่องมือ หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม การพัฒนาทีมงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
Loading