PAP เผยผลประกอบการปี 63 เติบโตแข็งแกร่ง ดันกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 183.85 เตรียมจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท

 


 
PAP ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีกำไรสุทธิ 203.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131.49 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
เตรียมจ่ายปันผลหุ้นละ 0.18 บาท มูลค่ารวม 118.8 ล้านบาท สูงถึงร้อยละ 58 ของผลกำไร

      นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 7,299.54 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,944.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.03 เป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว   จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กลดลงและผลกระทบด้านราคาเหล็กโลกที่ผันผวน แต่ความสามารถในการทำกำไรกลับสูงขึ้นถึงร้อยละ 183.85 ซึ่งคิดเป็นกำไรสุทธิ 203.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131.49 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากทิศทางราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้น และการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

      สำหรับทิศทางการเติบโตของ PAP ในช่วงหลังจากนี้คาดว่าจะเติบโตดีขึ้นจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งในภาคครัวเรือนและการลงทุนในโครงการต่างๆ ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเหล็ก และความต้องการ ใช้เหล็กที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการเพิ่มศักยภาพในกระบวนการ และเดินหน้าฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความสามารถให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

      จากผลการดำเนินงานของปี 2563 และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับจำนวน 660,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 118,800,000 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 58.06 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

      นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังมีมติแต่งตั้ง นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล) ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทน นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ซึ่งแสดงความจำนงลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ด้วยต้องการให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มาจากกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 


 
PAP มุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า โดยได้รับรองมาตรฐานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า PAP ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศดังเช่นสโลแกนของบริษัทที่ว่า

“หัวใจการบริหารของเราคือ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล”

Latest News & Event

Loading