มาตรฐาน มอก. มาตรฐานเหล็กที่ต้องเช็คก่อนซื้อ

มอก.คือเครื่องหมายของมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้รับรองว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยชื่อมาตรฐานของ มอก. ก็จะมีเครื่องหมายที่แตกต่างกันไป เช่น เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าสินค้านั้นมีการตรวจสอบมาตรฐานจากมอก. ว่าเราจะได้คุณภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยสินค้าบางกลุ่มเช่นเหล็กจะมีการตรวจสอบมอก. เช่นกัน หากผู้จำหน่ายสินค้าไม่จำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานมอก. กำกับจะถือว่าผิดกฎหมาย
 
วิธีการตรวจสอบเหล็กเส้นมอก.
ตรวจสอบด้วยตาเปล่าให้สังเกตที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือหน้าตัดเหล็กซึ่งต้องเท่ากันตลอดความยาวเส้น ผิวเหล็กเรียบ หน้าตัดเหล็กไม่บิดเบี้ยว ไม่มีรูตามดหรือเป็นลูกคลื่น ตรวจสอบได้จากป้ายรายละเอียดข้อมูลหรือ “ใบกำกับเหล็ก” ซึ่งจะระบุข้อมูลสำคัญต่างๆ เอาไว้ครบถ้วน อย่างเช่น ชื่อบริษัท ประเภทสินค้า ชั้นคุณภาพ  ขนาด ความยาว จำนวนเส้นต่อมัด เลขที่เตาหลอม วัน/เวลาที่ผลิต หรือเลขที่ มอก. แต่ใบกำกับเหล็กจะมากับเหล็กล็อตใหญ่ หากเราสั่งเพียงไม่กี่เส้นหรือใบกำกับหล่นหาย เราสามารถสังเกตได้จากรอยประทับตรา มอก. และรายละเอียด บนผิวเหล็ก ซึ่งรอยประทับเหล่านี้จะปรากฏอยู่ตลอดทั้งความยาวของเหล็ก การชั่งน้ำหนัก โดยนำเหล็กที่เราจะตรวจสอบมาตัดให้ได้ขนาด 1 เมตร แล้วเอาไปชั่งน้ำหนัก หากชั่งแล้วน้ำหนักอยู่ในมาตราฐานของ สมอ. แสดงว่าเหล็กนี้ได้มาตราฐาน หรือเป็นเหล็กเต็ม
 
ท่อเหล็กจาก Pacific Pipe ผ่านมาตรฐานท่อเหล็กมอก. TIS 107 ท่อเหล็กของเรานั้นมีคุณสมบัติตรงตามที่มาตรฐานกำหนด โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี้
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา และมวลน้ำหนักต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนด
- ลักษณะทั่วไป ต้องมีผิวเรียบเกลี้ยง ไม่มีรอยปริหรือแตกร้าว
- เหล็กแบบกลม มีตะเข็บตามแนบต่อได้ 1 ตะเข็บ

Related Products

Loading