มอก. คืออะไร ท่อเหล็ก PACIFIC PIPE มีไหม
 
คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจหลักสำคัญของงานโครงสร้างระบบและงานสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ท่อเหล็กที่ได้รับคุณภาพจะต้องมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อนของสนิม ท่อเหล็กต้องไม่ผิดรูป โค้งงอ บิดเบี้ยว อีกทั้งท่อเหล็กยังต้องมีขนาด น้ำหนักที่เหมาะสม และได้รับการรับรองจาก ASTM JIS FM และ มอก. มาตรฐานมอก.ยังสร้างความตระหนักในผู้ใช้งานทางอุตสาหกรรมในการเลือกใช้ท่อเหล็กและวัสดุก่อสร้างอีกด้วย
 
มอก. เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Standard – TIS) ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เครื่องหมายประเภทนี้ยังเป็นข้อกำหนดและแนวทางเพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าในงานด้านอุตสาหกรรมสามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ รวมทั้งมีกรรมวิธีกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสม และทรงประสิทธิภาพในด้านการใช้งานทางอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์วัสดุท่อเหล็กต้องมีศักยภาพด้านความปลอดภัยในงานด้านอุตสาหกรรมและวัสดุสิ่งก่อสร้าง
เครื่องหมายรับรองคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากสมอ. หรือ มอก. มีองค์ประกอบดังนี้ โลโก้สัญลักษณ์ ลำดับหมายเลขในการออกมอก. และปีพ.ศ.ที่ออกเลขมอก. เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายสัญลักษณ์มอก. ทั้งเครื่องหมายยืนยันรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถจำแนกออกเป็น 5 ประเภท

1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป 
2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
3. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย 
4. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม 
5. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
 
นอกจากนี้ เครื่องหมายมาตรฐาน มอก. จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ อาทิ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ และ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 
 
แปซิฟิกไพพ์ ตระหนักถึงความสำคัญในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์งานทางด้านอุตสาหการ เราจึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับศักยภาพของวัสดุท่อเหล็กให้สามารถทนทานการกัดกร่อนของสนิม ทนทานความร้อน ทนไฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยวัสดุท่อเหล็กของแปซิฟิกไพพ์ได้รับใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานระดับสากล อาทิ FM JIS ASTM และท่อเหล็กของแปซิฟิกไพพ์ทุกชิ้นผ่านมาตรฐานมอก..จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่สามารถการันตีรับประกันผลิตภัณฑ์ของแปซิฟิกไพพ์ถึงระดับคุณภาพของท่อเหล็กในการนำไปใช้งานก่อสร้างโครงอาคารและงานด้านสถาปัตยกรรม

Related Products

Loading