แปซิฟิกไพพ์ ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2565

แปซิฟิกไพพ์  ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียน เป็นหุ้นยั่งยืนในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 

 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกลไกลในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือก 170 บริษัท เพิ่มจาก 144 บริษัท ในปี 2564
 
การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแปซิฟิกไพพ์ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี อันจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่าและมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) แก่นักลงทุน เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น พร้อมรับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเคียงคู่ไปกับสังคมไทย ตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า  “Your Partner for Total Solutions.”

บริษัทที่อยู่ใน THSI ต้องมีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ในแต่ละด้าน ESG หรือ เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Reporting หรือ CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น ผลการกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน และการไม่สร้างผลกระทบด้าน ESG การเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C เป็นต้น 

โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหน่วยงานในตลาดทุน เป็นผู้กลั่นกรองและคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนถือได้ว่า เป็นบริษัทที่มีศักยภาพของการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging risks) อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับและบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global trends)

Latest News & Event

Loading