แปซิฟิกไพพ์ รับประกาศเกียรติคุณ “โรงงานที่สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานด้านพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” สะท้อนต้นแบบการดำเนินงานที่ใส่ใจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม


          30 กันยายน 2565 – บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยนายฐิตกร อุษยาพร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (ยืนซ้าย)  ผู้แทนบริษัทฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะ “โรงงานที่สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานด้านพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” จาก รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในงานสัมมนาวิชาการ ‘ECO Innovation Forum 2022’ ตอกย้ำการเป็นต้นแบบการดำเนินงานที่ใส่ใจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

          แปซิฟิกไพพ์ นอกจากดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการด้านความยั่งยืน ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานด้าน Corporate Sustainability ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานสำหรับโรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ ให้ตระหนักและควบคุมในการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ผ่านกิจกรรมการดำเนินธุุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นรููปธรรม สู่การเป็นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่จะทำให้การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเติบโต และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

          ตลอดระยะเวลา 50 ปี บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) จาก “ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อเหล็ก” สู่ “ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก” เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น พร้อมเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกมิติ ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี เติบโตเคียงข้างกับสังคมไทยอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
 
 

Latest News & Event

Loading