PAP ส่งต่อความห่วงใยสู่ชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงงานศูนย์มหาชัย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 63 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ลงพื้นที่มอบโต๊ะและเก้าอี้แก่ชุมชนรอบโรงงานศูนย์มหาชัย ที่ยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ โดยมีผู้แทน บริษัทฯ นำชุดโต๊ะ - เก้าอี้ ร่วมบริจาคแก่โรงเรียนบ้านท่าทราย จ.สมุทรสาคร จำนวน 12 ชุด และวัดป่ามหาไชย จ.สมุทรสาคร จำนวน 10 ชุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ

PAP มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่าย ท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทย ที่ไม่ได้หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและอย่างยั่งยืนต่อไป

Latest News & Event

Loading