PAP เดินหน้าตอบแทนสังคม สนับสนุนอุปกรณ์สร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP มอบรอยยิ้มสู่สังคมร่วมสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ แก่โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ "นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา และเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย" เพื่อร่วมสร้างบ้านหลังใหม่แก่ผู้ด้อยโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคม

นับเป็นปีที่ 2 แล้ว ที่ PAP เดินหน้าตอบแทนสังคมร่วมสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสในโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ โดยร่วมมอบวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน จำนวน 15 รายการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคู่ค้าคนสำคัญ บริษัท เชียงใหม่ วิทยาพาณิชย์ (๑๙๙๗) จำกัด เป็นผู้ส่งมอบผ่านไปสู่สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันบ้านที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุและอุปกรณ์ที่ PAP มอบนั้น ได้ทำการแล้วเสร็จ จำนวน 1 หลัง ณ อำเภอเวียงแห่ จ.เชียงใหม่ โดยผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนฯ เป็นผู้ส่งมอบ

ภาพก่อน และหลังการซ่อมสร้าง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ. เชียงใหม่ ส่งมอบบ้านหลังใหม่จากการสนับสนุนของ PAP


PAP มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่าย ท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทย ที่ไม่ได้หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ภาพการซ่อมสร้างบ้าน

 

ภาพบ้านหลังเดิม

Latest News & Event

Loading