PAP ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการ
ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทย ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2564  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) จากบริษัทจดทะเบียน จำนวน 716 บริษัท ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ PAP ในการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อประโยชน์และความเท่าเทียมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PAP กล่าวว่า "นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ปีนี้ PAP ได้รับผลประเมิน CG score อยู่ในระดับดีเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ผลการประเมินในครั้งนี้สะท้อนแนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ  ที่ยึดปฏิบัติมาโดยตลอด และจะยังคงดำเนินนโยบายในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมเดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนต่อไป"โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 มีบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจ จำนวน 716 บริษัท โดยมีคะแนน CGR เฉลี่ยอยู่ที่ 84% แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ และประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

Latest News & Event

Loading