PAP ติดอันดับ “ESG Emerging List” 2021 สะท้อนการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน


บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกติดอันดับ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List ประจำปี 2564 ที่มีความโดนเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์ โดยสถาบันไทยพัฒน์
 

PAP เป็น 1 ใน 24  บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน”  ปี 2564 โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล ESG ในรอบการประเมิน  มีการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจแกนหลัก (Core Business) หรือกระบวนการทำงานทางธุรกิจให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพิ่มเติมจากเดิมในรอบปีการประเมิน และความริเริ่มด้าน ESG หรือที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งสร้างผลกระทบทางตรงต่อการเติบโตของรายได้ หรือการประหยัดต้นทุนของกิจการ  และมีความสืบเนื่องต่อไปจากรอบปีการประเมินปัจจุบัน ประกอบกับผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ 

การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน ตอกย้ำความเป็นหุ้นคงทน (Durable Stocks) อันจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่กำลังมองหาบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 
 

Latest News & Event

Loading