‘แปซิฟิกไพพ์’ จัดทัพฉลอง 50 ปี เสริมทีมตลาด-เพิ่มพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่นลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการ ย้ำชัด 'ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก’


แปซิฟิกไพพ์ฉลองครบรอบ 50 ปี มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก ปรับโครงสร้างเสริมทีมการตลาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผนึกพันธมิตรกระตุ้นอุตสาหกรรมเหล็ก

นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน)
ผู้บริหารมืออาชีพคนแรกที่เข้าบริหารงานกิจการกงสีอายุกึ่งศตวรรษแห่งนี้ กล่าวว่า ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี บริษัทเตรียมแผนงานรองรับการเติบโตสู่ปีที่ 51 และต่อๆ ไป ในฐานะ ‘ผู้นำธุรกิจการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก’ สู่ ‘ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก’ ด้วยนโยบายมุ่งมั่นสร้างสรรค์ทำเรื่องใหม่ๆ ให้กับเหล็ก เพื่อมอบประสบการณ์และมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรม

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ แปซิฟิกไพพ์ อยู่ในธุรกิจเหล็ก บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง ในฐานะผู้ผลิตท่อเหล็กอันดับ 1 ของประเทศ ที่ผลิตเหล็กตรงความต้องการของลูกค้า และตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ปัจจุบันต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดเวลาทำงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ของแปซิฟิกไพพ์มีคุณภาพ รองรับด้วยมาตรฐานสากลจากหลากหลายสถาบัน อาทิ มาตรฐาน ISO 9000, ISO 14001:20215, มาตรฐานท่อเหล็กโครงสร้าง มอก.107, มาตรฐาน UL Approval จากสหรัฐอเมริกา, มาตรฐาน JIS-Mark จากญี่ปุ่น เป็นต้น ใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัย ในกระบวนการผลิต ทั้งยังพัฒนาระบบการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เนรมิตทุกงานที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นจริงตามจินตนาการ เพื่อมอบประสบการณ์และมาตรฐานใหม่แก่อุตสาหกรรมและเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า-คู่ค้า 
 

บริหารต้นทุน-ตั้งทีมการตลาด
       ทั้งนี้ ตามแผนการเติบโตเคียงคู่ไปกับสังคมไทยอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลยุทธ์การตลาดใหม่ จากเดิมอุตสาหกรรมเหล็กถูกกำหนดโดยซัพพลายเออร์ (SUPPLY CHAIN DRIVE) ผู้ซื้อไม่ได้เห็นคุณภาพเหล็กที่แท้จริง สู่การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยห่วงโซ่คุณค่า (VALUE CHAIN DRIVE) วางโครงสร้าง กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และจัดเซ็กเมนต์ลูกค้า จับคู่ระหว่างสินค้ากับลูกค้า 
       นางเอื้อมพร กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวบริษัทปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ 2 ด้าน คือ 1. การบริหารจัดการต้นทุน นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น 2. สร้างทีมภายในจากพนักงานทุกคน ให้เป็น Learning Organization และตั้งทีมการตลาดเพื่อสนับสนุนธุรกิจลูกค้าและคู่ค้า แทนการซื้อมาขายไปผ่านร้านค้าปลีกเช่นเดิม นำเสนอแพ็คเกจแบบ Total Solutions ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปสามารถใช้ได้ทั้งหมดไม่ต้องตัดแต่งใหม่ให้เหลือเศษ สร้างความรับรู้แก่ผู้บริโภค "เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเบอร์ 5 ท่อเหล็กต้องแปซิฟิกไพพ์เท่านั้น”

สร้างเครือข่ายเสริมแกร่ง
       ขณะเดียวกัน บริษัทยังมุ่งสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจ และความผูกพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งยังพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและมั่นคงของสินค้า บริการ และนวัตกรรม ตอกย้ำการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็ก
       เครือข่ายความร่วมมือจะผนึกกำลังหลากหลายกลุ่ม เช่น สถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพต่างๆ เพื่อร่วมผลักดันอุตสาหกรรมเหล็กที่เป็นอุตสาหกรรมมีอนาคต มีโอกาสเติบโต จากพื้นฐานของประเทศ ยังมีโครงการก่อสร้างโครงการใหญ่อีกมาก มีขนาดการบริโภคเหล็กประมาณ 20 ล้านตัน/ปีโดยภาพรวม และมีอัตราเติบโตปีละ 4 - 5% ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะทำเพียงลำพัง
       อย่างไรก็ตาม ก่อนดึงความร่วมมือภายนอกเข้ามา บริษัทได้เสริมความแข็งแรงภายในให้ทันสมัย มีระบบการจัดการชัดเจน มีระบบตรวจสอบ ติดตาม เพื่อขยายวงสินค้าหรือช่องทางจำหน่าย

นำดิจิทัลเสริมแกร่ง
       นางเอื้อมพร กล่าวด้วยว่า บริษัทยังเริ่มทรานสฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัลตั้งแต่ปี 2564 โดยนำดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการทำงานตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้าน นำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ และตรวจจับการทำงาน ส่วนที่เน้นหลักๆ คือ หน้าบ้านกับกลางบ้านทำกระบวนการไร้กระดาษ (paperless) ลดขั้นตอนการสั่งซื้อ การวางแผนจัดหาวัตถุดิบต่างๆ
       ส่วนในโรงงานได้นำ IIoTs หรือ Industrial Internet Of Things เข้ามาใช้ในบางกระบวนการ เช่น เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิ ใช้ Big Data ตรวจจับข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
       การทำ Digital Transform ของบริษัทเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่อง เพราะต้องการทำให้สินค้าเหล็ก  ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป  

รับผิดชอบต่อทุกฝ่าย
       การดำเนินธุรกิจของบริษัทมุ่งมั่นให้บรรลุผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล มีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย สังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันแปซิฟิกไพพ์ ยังมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยการตลาดและนวัตกรรม ดำเนินแนวทางการสร้างคุณค่าขององค์กรให้เกิดขึ้นจริง เพื่อไปสู่การเป็น “Steel Solution Expert” ในการนำคุณค่าและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและสังคม ควบคู่ไปกับแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, Governance) ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว
       ตลอดระยะเวลา 50 ปี บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) จาก “ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อเหล็ก” สู่ “ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก” เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น พร้อมเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกมิติ ควบคู่ไปกับ การมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี เติบโตเคียงข้างกับสังคมไทยอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า  “Your Partner for Total Solutions.”

Latest News & Event

Loading