แปซิฟิกไพพ์ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ติดอันดับ ESG100 ตอกย้ำการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล


 
          บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตร “ESG100 Certificate” ประจำปี 2565 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานกรรมการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่โดดเด่นครบทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยคัดเลือกจาก 851 บริษัทจดทะเบียนทั่วประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สำนักงานขาย อาคารลุมพินีทาวเวอร์ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

          การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของแปซิฟิกไพพ์ในการบูรณาการครบทุกมิติ ด้าน ESG เข้ากับกระบวนการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี อันจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า (Sustainable Investment) แก่นักลงทุน เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น เติบโตเคียงคู่ไปกับสังคมไทยอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า  “Your Partner for Total Solutions.” 
 

          สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปดในปีนี้ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนเข้าใน ESG100 โดยใช้ข้อมูล ESG ที่บริษัทเผยแพร่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นสำคัญ รวมถึงข้อมูล ESG ที่มีการเปิดเผยหรือปรากฏต่อสาธารณะ

ไฟล์ข้อมูลรายงานประจำปี 2564 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

Latest News & Event

Loading