แปซิฟิกไพพ์ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ติดอันดับ ESG100 ด้วยผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ทำเนียบ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 851 หลักทรัพย์ โดยสถาบันไทยพัฒน์  

การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี ตอกย้ำสถานะบริษัทวิถียั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า แก่นักลงทุน พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคู่ค้า ลูกค้า ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน และจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น 

Latest News & Event

Loading