PAP คว้าคะแนนด้านกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 2

       บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตอกย้ำการให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
     
       นอกจากจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมท่อเหล็กแล้ว PAP ยังได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับองค์กร กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับให้ยึดถือในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมเดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
 

___________________________________________________________________________________

Latest News & Event

Loading