แปซิฟิกไพพ์ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และยั่งยืน


          นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรจาก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ในงาน CAC Certification Ceremony ปี 2565 ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังพันธมิตร รวมพลังต้านโกง” ซึ่งแปซิฟิกไพพ์ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย  ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์  โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยเปลี่ยนแปลงสู่วิถีใหม่อย่างยั่งยืน

          โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ แปซิฟิกไพพ์ ในฐานะ ‘ผู้นำในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก’ รายใหญ่ในประเทศไทย ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงยึดมั่นในแนวทางการบริหารงานอย่าง มีธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เติบโตเคียงข้างกับสังคมไทยอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน         
 

Latest News & Event

Loading