Standardized steel pipe ASTM A53

ท่อเหล็กกล้าสำหรับงานระบบเครื่องกลและแรงดัน ท่อเหล็กกล้าที่ผ่านมาตรฐาน ASTM ประเทศสหรัฐอเมริกา มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 15 mm. ถึง 400 mm. เหมาะสำหรับงานระบบสุขาภิบาล งานระบบดับเพลิง ระบบท่อน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ ระบบส่งน้ำทางการเกษตร ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำประปาภายในอาคาร มีความแข็งแรง ทนทาน ทนต่อความร้อนและแรงดันได้ดี ท่อเหล็กกล้าคุณภาพที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ใช้งานได้ยาวนาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา

Related Products

Loading