• Home
  • News & Articles

แปซิฟิกไพพ์ จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร พัฒนาทักษะแรงงานแห่งอนาคต และกิจกรรมเพื่อสังคม


(บุคคลในภาพ: นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (ยืนกลาง) นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (ที่ 2 จากขวา) นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (ที่ 1 จากขวา) และนายศุภชัย พุทธรักษา ผู้จัดการโรงงาน บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (ที่ 1 จากซ้าย)
 
          บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ลงนามความร่วมมือ (MOU) พัฒนาทักษะแรงงานแห่งอนาคตและกิจกรรมเพื่อสังคม ผสานความร่วมมือ 3 ด้าน เปิดพื้นที่ปฏิบัติงานจริงแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา–พัฒนาหลักสูตรวิชาการต่อยอดศักยภาพบุคลากรแปซิฟิกไพพ์–กิจกรรมเพื่อสังคมส่งเสริมสุขภาพประชาชน สร้างลานยืดเหยียดสำหรับสวนสาธารณะ

          การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานในพิธี โดยมีนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และนายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณาจารย์ และคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ โรงงานศูนย์มหาชัย 3  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

          นางเอื้อมพร กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างแปซิฟิกไพพ์และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือครอบคลุม 3 ด้าน 1. ความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนากำลังคนรูปแบบทวิภาคี โดยใช้สถานประกอบการเป็นที่ฝึกอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรม ร่วมกับทีมงานมืออาชีพของแปซิฟิกไพพ์  2. การพัฒนาทักษะพนักงานระดับปฏิบัติการ (upskill & re-skill) เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการสู่ภาคธุรกิจ ให้มีความรู้ทักษะใหม่ๆ รวมถึงมีเจตคติที่ดีและถูกต้อง 3. กิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมสุขภาพประชาชน นำความรู้เชิงทฤษฏีสู่ภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษาได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ผลงาน ทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาสังคม ร่วมสร้างลานยืดเหยียดสำหรับสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน10 แห่ง บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ในการร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสในด้านต่างๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ ที่ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศไทยในอนาคต”

          ตอกย้ำการดำเนินงานของแปซิฟิกไพพ์ ที่นอกจากมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่คู่ค้าและลูกค้า ยังคงให้ความสำคัญต่อการทำประโยชน์ เพื่อสังคม เดินหน้าเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทย และยังให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 

Latest News & Event

Loading