Work with Us

ตำแหน่งงาน: Planning engineer
จำนวน: 2 อัตรา
เพศ: ชาย / หญิง
คุณสมบัติ:
- ปริญญาตรี GPA. 2.75 ขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Lumpini Tower, Sathorn, Bangkok, Thailand 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- วางแผนพัฒนาและดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ช่องทางการตลาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
- สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานเชิงบวกกับคู่ค้า สื่อสารทางการตลาดไปยังช่องทางการขายต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
- ทำงานร่วมกับกับ Product Manager และฝ่ายงานต่างๆ เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดและแคมเปญที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดูแล
- ริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มการเติบโตของยอดขาย
- สร้างประสบการณ์และให้ความรู้แก่ลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทผ่านช่องทางการขาย

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านช่องทางการตลาด การพัฒนาธุรกิจ หรือการขายในอุตสาหกรรมก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถเป็นผู้นำทีมและขับเคลื่อนการดำเนินงานได้
- มีความคิดริเริ่มและยืดหยุ่น
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือ และทำงานเป็นทีม
  Prapadang Factory, Prasamutjedee, Samutprakarn, Thailand

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- วางนโยบาย แผนงาน และบริหารงานด้านงานบริการด้านเอกสาร งานบริการยานพาหนะ งานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์
อุปกรณ์สำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ตลอดจนดูแลทรัพย์สินสำนักงานและอื่นๆ
ให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งวางแผนบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- วางแผนและกำหนดเป้าหมายของ BU ร่วมกับ Head of General Affairs
- ติดตาม ควบคุมการทำงานของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบรายการทรัพย์สินสำนักงาน และค่าใช้จ่ายสำนักงาน
- พิจารณา ควบคุม งบประมาณโครงการต่างๆ และอนุมัติงบประมาณตามขอบเขตที่กำหนด
- ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทำงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะและประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านการบริหารงานด้านงานธุรการ
เช่น งานประชาสัมพันธ์,งานบริการ,งานรับส่งเอกสารและพัสดุ เป็นต้น
- มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทนต่อแรงกดดันได้
- มีความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดริเริ่มในงานบริการ และงานเอกสาร
- มีความรู้ด้านกฎหมายโรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการเจราจาต่อรอง  และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี
- มีทักษะควบคุม บริหารงาน Outsource  และบริหารสัญญาได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้งาน Microsoft office และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- *มีรถยนต์ส่วนตัว* สามารถเดินทางระหว่างศูนย์/สาขาได้ (กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปทุมธานี)
  Prapadang Factory, Prasamutjedee, Samutprakarn, Thailand

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารบุคลากร และอื่นๆ เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถดำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายองค์กร รวมทั้งสร้างระบบพัฒนาฝึกอบรม
โดยมีการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ Media ให้เป็นรูปธรรม

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD 3 ปีขึ้นไป 
- มีความรู้ และความเข้าใจในการพัฒนาบุคคลากร และการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างดี
- มีความรู้ และทักษะในการวางแผนกลยุทธ์
- มีทักษะทางด้านการใช้ computer (Microsoft Office)
- มีทักษะในการวางแผน การจัดการ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
- มีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญของงาน และการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- ดูและระบบ SAP (MM, FI/CO)
- ควบคุมและจัดการบริหารงานโครงการตาม ขั้นตอนการบริหารงานโครงการ
- สนับสนุน/แก้ไขปัญหา/ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานของระบบ ERP
- ควบคุมจัดการคำร้องขอและการเปลี่ยนแปลง (Change request) ของระบบERP
- ทดสอบระบบตามกลยุทธ์ BCP
- กำหนด ควบคุม นโนบายและขั้นตอนปฏิบัติงาน
- จัดการและควบคุมการเข้าใช้งานระบบ ERP ให้เป็นไปตาม Audit Application control
 
คุณสมบัติ (Job Qualification)
- วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาบัญชีการเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สำหรับนักศึกษาจบใหม่ (หากเคยผ่านการเรียนหลักสูตร Enterprise Information Systems ด้าน SAP ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์การทำงานด้าน SAP 3-5 ปี
- มีความรู้ใน SAP Module MM, SD, FI/CO
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจ หรือองค์กร
- สร้าง Dashboards และรายงาน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท
- Maintain ระบบ Power BI
- แก้ไขปัญหา BI Dashboards ที่เกิดขึ้น
- สนับสนุน และให้คำปรึกษาแต่ละทีม ในการใช้งาน Dashboard

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- ปริญญาตรีสาขา คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการทำ Database Implementation.
- มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Power BI
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- สนับสนุนระบบงานหลักองค์กร กำหนดรูปแบบแผนงานย่อยเพื่อสนับสนุน เป้าหมายกลยุทธ์องค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาเพื่อความถูกต้องของระบบงานให้แก่ผู้ใช้งานระบบ สามารถนำผู้ใช้งานในองค์กรร่วมกับและหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (Consultant)
- สามารถเชื่อมโยงระบบงานองค์กรทั้งระบบ (Big Picture of Core Business and Integration Process) เพื่อให้เข้ากันได้กับระบบงานองค์กรหรือ Business Process  ได้
- ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการร่วมพัฒนาและวิธีการพัฒนาระบบเพื่อให้ส้อดคล้องตามธุรกิจขององค์กร (Customization function by Business Requirment) 
- ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการทดสอบระบบทุกขั้นตอน ก่อนการ Deployment งานระบบจริง
- สามารถใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาคลังข้อมูล Data Warehouse, Data Modeler เพื่อที่สามารถ Implements งานระบบใหม่ๆ ได้ในลักษณะ Project Implements ได้
- สามารถปฎิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในงานด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้ง Module and Project Implements ได้
- สำรวจและจัดทำแผนงานรองรับการขยายตัวของผู้ใช้งาน ทั้งในส่วนของ Software license
- กำหนดสิทธิการใช้งาน และเข้าถึงสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ตามผังงานระบบ

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- ปริญญาตรีสาขา คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานระบบอย่างน้อย 1 ปี ในด้านการใช้งาน ERP, SCM, 
- มีประสบการณ์ Implements SAP HANA Studio การออกแบบ Data Modeler และการนำเข้าข้อมูลแบบ Data Service ETL
- มีประสบการณ์ออกแบบระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 3-5 ปี
- ผ่านงานเขียนโปรแกรมภาษา Python ,SQL , POWERBI ,หรือ BI Tools อื่นๆ เป็นอย่างน้อย 3 ปี
- ใช้เครื่องมือเช่น SSIS, Power Query ,มีประสปการณ์การทำ  SAP Hana, SQL, QUERY, Data Mart
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- วิเคราะห์ Business Requirement เพื่อทำเป็น Technical Requirement และประเมินผลกระทบ
- ทำการวิเคราะห์ ออกแบบและวางระบบงานให้สอดคล้อง เพื่อแก้ปัญหาของธุรกิจ
- เสนอแนวทางพัฒนาโครงการ และมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้นำเสนอโครงการจากภายนอก
- จัดทำเอกสาร Technical Requirement และสื่อสารให้กับทีมพัฒนาระบบ
- สนับสนุนงานโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนการบริหารงานโครงการ
- ควบคุมและจัดการคู่มือในการพัฒนาระบบโปรแกรม
- วางแผนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และจัดการตรวจสอบระบบ
- จัดการทดสอบระบบกรณีฉุกเฉิน

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการทำ System Analyst, ออกแบบ Application Program ,ระบบฐานข้อมูล MS SQL
- มีความรู้และประสบการณ์ในโปรแกรมภาษา C+ .Net Python PHP  API Interface REST,SOAP และ SQL Databe เป็นอย่างน้อย 3-5 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- พัฒนาโครงการและสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมธุรกิจหลังเสร็จสิ้นโครงการ (Service Desk)
- จัดการโครงการทางด้านระบบเครือข่าย
- จัดการ ออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
- ตรวจสอบความปลอดภัยภายในเครือข่ายและระบบเครือข่ายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- รายงานผลการผลปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ในการทำระบบอย่างน้อย 2-3 ปีดังนี้
- การจัดการระบบเครือข่าย Internet WAN, Private-Link MPLS, LAN, W-LAN, VPN, VxLAN, VNET(Azure) ภายในและระหว่างศูนย์
- ระบบเครือข่ายผลิตภัณฑ์ Cisco, Aruba, Juniper เป็นอย่างน้อย
- สามารถ Config Core switch swith Layer2,3
- การใช้เครืองมือการตรวจสอบความปลอดภัย
       • Network Cyber, Endpoint Security, IoT Security, Firewall Security
       • Network Access Control (NAC), Security Information and Event Management (SIEM)
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- วางแผนปฎิบัติการขายเพื่อให้บรรลุเป้าที่กำหนดไว้​​
- นำเสนอและแสดงให้เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้แก่ลูกค้ากลุ่ม Industrial และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
- เปิดตลาดสินค้าประเภท MTO /เพิ่มยอดขายสินค้าประเภท STD
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อบริการลูกค้าในด้านต่างๆ
- ดูแล ให้คำแนะนำแก้ปัญหา ให้แก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
- เข้าพบ&บริหารรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ Account ที่ได้รับมอบหมายดูแลเพื่อสร้าง Long term Partnership​ และติดตาม Pipeline
- วางแผน Logistics กับลูกค้า ดูสต็อคลูกค้า

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสินค้าโรงงานเบื้องต้น
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพเช่น tqm /iso./Kanban card
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- นำเสนอ/ส่งเสริม สินค้ากับลูกค้าปัจจุบัน และอนาคต
- สร้าง พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับลูกค้าในเชิงบวก
- ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และดำเนินการตามช่องทางที่่มีศักยภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
- วิเคราะห์ศักยภาพของตลาดที่ไดรับมอบหมาย ติดตามยอดขาย และรายงานสถานะ (รายงานในที่ประชุมต่อผู้บริหาร)
- ประสานงานกับสมาชิก และแผนกอื่น ๆ เช่น Sales Admin และแผนกที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามข่าวสารและสถานการณ์ของคู่แข่ง เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มอุตสาหกรรม มาประยุกต์ใช้

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานขาย/การตลาดกับ Dealer อย่างน้อย 2 ปี
- มีทักษะการนำเสนอ การขาย การเจรจาต่อรองที่ดี
- มีความรู้ ความเข้าใจ ความต้องการของลูกค้า และการทำสรุปรายงานการขายได้
- มีรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- ทักษะการใช้งาน MS office: world, excel, powerpoint
- มีบุคลิกภาพที่ดี และมี Service mind
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- จัดทำข้อกำหนดสินค้า และบริการในโครงการก่อสร้าง
- ร่วมกำหนด TOR กับลูกค้ารายสำคัญ
- อัพเดทแนวโน้มตลาด เทคโนโลยี เทรน ในงานก่อสร้าง
- สร้าง Business Partner กับกลุ่มลูกค้า และสร้าง Long term relationship

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ การวาง AVL  กลุ่มงานก่อสร้าง และงานระบบสาธารณูประโภค
- มีความสามารถในการจัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR)
- มีประสบการณ์ในการควบคุม ตรวจสอบ งานโครงสร้างขนาดใหญ่
- มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ออกแบบภาครัฐ และเอกชน
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility)
- ถอดแบบ-ประเมิณราคา ทำ BOQ งานโครงสร้าง และงานระบบ
- เขียนแบบประกอบการเสนอราคา
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าหน่วยก่อสร้าง และฝ่ายผลิตของบริษัท
- วางแผน ควบคุม และพัฒนางาน Steel solution และสนับสนุนงานขาย

คุณสมบัติ (Job Qualification)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวโยธา / เครื่องกล
- มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ในงานถอดแบบ และประเมินราคางานก่อสร้าง หรือ งานระบบดับเพลิง​
- สามารถจัดทำ BOQ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
- สามารถออกแบบงานโครงสร้างเหล็ก หรือระบบดับเพลิงได้
- สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้อย่างดี
- ผ่านหลักสูตรบริหารต้นทุนงานก่อสร้าง (จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)​

Employee Relations

Employee relations activities cover all aspects of the employment conditions, which starts from the first day to the last day of work;
such as, signing an employment contract, job allocation, setting up an employee welfare service, work safety,
promotion, annual salary adjustment, work conditions agreement and employee engagement activities.

1. Employee relations activities

Employee relations activities are held by the Human Resources Unit to foster the work-life balance. There are numerous kinds of activities with various objectives. The problem is that some employees might not be eager to join the activities; therefore, the Human Resources Unit always allows employees to engage in the activities planning. By doing this, it helps create activities that not only suit the need of the employees, but also helps engage employees to actively participate in the activities.

As a result, it helps employees develop different skills depending on the objectives of each activity. Moreover, this is a great way to improve employee relations as well as the relations between the employees and the organization, which will finally lead to internal collaboration that can drive the company forward in a meaningful and sustainable way.

2. Communication

Effective communication between the employees and organization is a requisite to ensure understanding among the employees. Therefore, the company has provided a comprehensive range of communication channels to reach and effectively communicate with employees at all levels; namely, Morning Talk, Intranet, announcement board, E-mail and E-Smart ISO.

Career path management

Pacific Pipe Co., Ltd. has launched career planning and guidance, that aims to
appropriately bring out the best in all employees and to enhance employee performance and boost their professional growth properly.

 1. Career advancement
  The company has created a fair and comprehensive career development plan for each employee based on the level of difficulty of their job. PAP also classifies the professional skills of each position into different hierarchical levels and uses them to set up the salary structure.
 2. Job promotion
  After the employees have passed the knowledge, competency and skill assessment, PAP will allow all employees even from the entry level position, to take both a theoretical and practical test in order to be promoted.
 3. Replacement of existing positions
  Some job positions need certain qualifications, knowledge and skills specifically required by the company, thus making it difficult to recruit a suitable new employee from the market. Therefore, the company has developed a replacement plan for the vacant position by replacing the person who resigns with an internal candidate. The internal candidates will enter into the development process to ensure that they will be ready or have enough potential to assume such positions. Having a staffing backup plan ensures the smooth operations and ensures that the company will appoint a replacement in an appropriate way.
 4. Change management strategies
  The company implements strategies of managerial change to improve the employee’s attitude, which in turn leads to behavior that positively affects the work performance. Strategies of managerial change are launched together with talent management strategies, and the target group is the employees with outstanding performance. The target group will enter into the development process and the Human Resource Unit will provide support in terms of the tools and the preparation of the working environment that will trigger employees to change their mindset and work practices. In response to the internal and external changes affecting the organization, the Human Resource Unit also helps develop the work process and enhance employee’s work performance.
Loading